Privacybeleid - WE ARE RAVN

Privacybeleid

Datum van de laatste wijziging 17 janurari 2024

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door 2EMPOWER BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te August Heylenstraat 4, 2222 Heist-op-den-Berg, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0802.478.921 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (“wij” of “ons”) conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Onze vertegenwoordiger voor doeleinden van de AVG is de heer David Van den Heuvel. Zijn mailadres is david@weareravn.be.

 1. Welke?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua producten en diensten te bereiken.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

– identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, geboortedatum en -adres, functie, voorkeurstaal, kwalificaties en alle overige informatie die u ons heeft verschaft in uw CV);

– contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer, mobiel nummer);

– werknemersgegevens (vb. rekeningnummer, leeftijd, geslacht, anciënniteit);

– financiële gegevens (vb. betalingsgeschiedenis);

– juridische gegevens (vb. strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen);

– bijkomende gegevens (vb. info door u verleent voor de vestiging, uitoefening, verdediging van juridische belangen).

(Potentiële) contractuele relatie

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats en geslacht: wij spreken u graag persoonlijk aan.
 • Adres en woonplaats: door middel van uw adresgegevens ontvangt u onze facturen;
 • Telefoonnummer: om u eenvoudig te contacteren in het kader van onze overeenkomst;
 • E-mailadres: om u eenvoudig te contacteren in het kader van onze overeenkomst;
 • IP-adres, browser enzovoort: om misbruik te voorkomen;
 • Voorgaande correspondentie: om onze dienstverlening zo aangenaam en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

In het kader van een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst

In het kader van onze arbeids- of dienstverleningsovereenkomsten met onze werknemers dan wel consultants verwerken wij volgende categorieën van persoonsgegevens :

 • Voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres, browser enzovoort;
 • Kopie van identiteitsdocumenten, rijbewijs, diploma, bewijs van adres, visums, werk- of arbeidsvergunningen, enzovoort;
 • Rijksregisternummer, ondernemingsnummer, salarisgegevens, gegevens van uw bankrekening, enzovoort;
 • Gegevens inzake uw aanwezigheid, afwezigheid, bestede tijd aan projecten en opleidingen, resultaten van evaluaties, enzovoort;
 • Details over de personen die ten uwen laste vallen en uw gezinsleden en directe familieleden;
 • Beeldmateriaal op de werkvloer, teamevent en bij de klant.

Professionele klanten- leveranciersrelaties en professionele samenwerkingsverbanden

 • Bedrijfsgegevens waaronder de btw- en/of ondernemingsnummer;
 • De identificatie- en contactgegevens (zoals hierboven opgesomd) van onze contactpersoon, de vennoten en/of partners van de rechtspersoon;
 • Beeldmateriaal van onze werknemer of consultant bij u op de werkvloer of uw getuigenis in het kader van onze samenwerking.

Potentiële werknemers en/of consultants

Wanneer u ons uw business kaartje overmaakt of met ons contact opneemt, zullen wij uw identificatie- en contactgegevens (zoals hierboven opgesomd) opslaan met het oog op een mogelijk samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.

Websitebezoek

Bij gebruik van de website, krijgt u van ons cookies op uw scherm. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website zo optimaal mogelijk werkt en laat ons toe uw voorkeuren beter in te schatten.

Deze gegevens verwerken we in tools van derden, zoals Google Analytics en Hotjar.

Bovenstaande gegevens zullen door ons worden verwerkt indien:

 • de gegevens door u persoonlijk aan ons werd meegedeeld;
 • wij deze gegevens hebben mogen verkrijgen via derden, uit contracten, contactformulieren, enzovoort; en
 • de gegevens publiek toegankelijk zijn gemaakt of door uzelf openbaar werden gemaakt op publieke en/of sociale media.
 1. Hoe, waarom en op welke basis?
 • wanneer u met ons per e-mail communiceert (we zullen uw naam, voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres verzamelen) of wanneer u zich registreert om de diensten van ons te gebruiken (we vragen uw naam, voornaam; e-mailadres, telefoonnummer en adres) om zaken met u af te handelen en gevraagde diensten aan te bieden; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, b) van de AVG, met name de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent of het nemen van maatregelen op uw verzoek alvorens een overeenkomst gesloten is; of
 • wanneer u bij ons werkzaam bent voor doeleinden van het beheer van de opdrachtgever/werkgever-opdrachtnemer/werknemer relatie; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, b) van de AVG, met name de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent; of 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in het kader van voormelde contractuele relaties worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening/contractuele relatie aan te gaan of uit te voeren.

 • wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt voor marketing (vb. inschrijvingen voor evenementen of nieuwsbrieven) doeleinden; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, a) van de AVG, met name de toestemming; of

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment en zonder enige motivatie uitschrijven. Dit kan bij wijze van een e-mail of door in de reclamemails te klikken op de uitschrijflink.

 

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hogervermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • onze medewerkers;
 • dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan.

Wij zullen slechts uw persoonsgegevens aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte

Uw gegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de Europese economische ruimte (“EER”) naar een land buiten de EER.

 1. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met name:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent of het nemen van maatregelen op uw verzoek alvorens een overeenkomst gesloten is: maximaal 5 jaar vanaf laatste interactie;
 • voor het beheer van de opdrachtgever/werkgever-opdrachtnemer/werknemer relatie: 5 jaar; en
 • voor marketingdoeleinden en het gebruik van onze website: 5 jaar
 1. Automatische besluitvorming

Uw persoonsgegevens die aan ons worden verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Wij verkopen, verhandelen, verhuren geen persoonsgegevens, noch worden deze commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

 1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van u persoonsgegevens. Wij hebben adequate veiligheidsmaatregelen, waaronder end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement, geïmplementeerd zodoende uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, mededeling of vernietiging.

 1. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw toestel. We gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u inhoud kan bieden die u waarschijnlijk zult vragen. We gebruiken ook cookies om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina’s die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie. We zullen ook cookies gebruiken voor marketingdoeleinden.  

Cookies kunnen in de vorm of sessiecookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies worden van uw toestel verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw toestel staan tot ze zijn verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken uw bezoek aan onze website en personaliseren uw gebruikservaring;
 • Analytische cookies: zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies). Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website (zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens, uw voorkeurtaal, de tijd en duur van uw website bezoek).

[NOOT – Voor de cookies die persoonsgegevens verwerken dient een overzicht te worden opgenomen van welke cookies voor welke doeleinden worden gebruikt; per doeleinde dient er dan toestemming te worden gevraagd en, desgevallend te worden aangegeven hoe de cookies kunnen worden geblokkeerd. De website moet bruikbaar zijn indien men weigert. Verder dient dit ook op een gepaste technische manier te worden voorzien op de site zelf, bv. middels push en pull notices die toelaten om per cookie of types cookie die een bepaald doeleinde dienen afzonderlijk toestemming gevraagd en verkregen te worden; dit moet worden aangevinkt (no implied consent).]

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

Zowel, in voorkomend geval, voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent als, in voorkomend geval, voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden, heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • recht op informatie d.w.z. dat de onderneming de verplichting heeft om bepaalde gegevens aan u mee te delen.
 • recht op inzage, d.w.z. u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Ook kan u een kopie krijgen van uw gegevens.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: kan u per mail details opvragen bij de vertegenwoordiger met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij aanhouden en desgevallend verwerken; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: kan u per mail details opvragen bij de vertegenwoordiger met betrekking tot uw persoonsgegeven die wij aanhouden en desgevallend verwerken.

 • recht op rectificatie, d.w.z. u heeft het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: kan u de vertegenwoordiger, per mail, verzoeken de onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten en/of vervolledigen; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: kan u de vertegenwoordiger, per mail, verzoeken de onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten en/of vervolledigen.

 • recht op gegevensverwijdering, d.w.z. u heeft het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:
 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u trekt uw toestemming in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke bepaling; en/of
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: kan u de vertegenwoordiger, per mail, verzoeken persoonsgegevens op basis van opgesomde gevallen welke behoren tot het recht op gegevenswissing te laten wissen; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: kan u de vertegenwoordiger, per mail, verzoeken persoonsgegevens op basis van opgesomde gevallen welke behoren tot het recht op gegevenswissing te laten wissen.

 • recht op beperking van de verwerking, d.w.z. u heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen in de volgende gevallen:
 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; en/of
 4. indien u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: kan u een e-mail versturen naar de vertegenwoordiger. Vermeld daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp “Recht op beperking van persoonsgegevens”. Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vermeld in uw e-mail ook de reden van uw verzoek; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: kan u een e-mail versturen naar de vertegenwoordiger. Vermeld daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp “Recht op beperking van persoonsgegevens”. Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vermeld in uw e-mail ook de reden van uw verzoek. Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: August Heylenstraat 4, 2222 Heist-op-den-Berg. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat 2EMPOWER een te groot aantal verzoeken zou ontvangen;

 • recht op bezwaar tegen de verwerking, d.w.z. u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Wij zullen alsdan de verwerking staken behoudens indien er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wij zullen alsdan uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: kan u een e-mail versturen naar de vertegenwoordiger met daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp “Recht op bezwaar: persoonsgegevens”. Voeg als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Geef verder in de tekst de redenen aan die de motivatie voor uw bezwaar vormen; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: kan u een e-mail versturen naar de vertegenwoordiger met daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp “Recht op bezwaar: persoonsgegevens”. Voeg als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Geef verder in de tekst de redenen aan die de motivatie voor uw bezwaar vormen. Daarnaast kan u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: August Heylenstraat 4, 2222 Heist-op-den-Berg. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat 2EMPOWER een te groot aantal verzoeken zou ontvangen;

Het kan gebeuren dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek. Het spreekt echter voor zich dat we u in dat geval een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen bezorgen. Verder zullen de e-mails of informatiebrieven die u eventueel toegestuurd zullen worden, een link bevatten waarop u kan klikken om geen promotionele informatie van ons meer te ontvangen.

 • recht op overdraagbaarheid, d.w.z. u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere partij over te dragen, indien:
 1. de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: kan u een e-mail versturen naar de vertegenwoordiger met daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp “Recht op overdraagbaarheid van gegevens: persoonsgegevens”. Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vergeet niet om in uw e-mail de respectieve bestanden en type van verzoek te preciseren (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienstverlener); en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: kan u een e-mail naar de vertegenwoordiger met daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp “Recht op overdraagbaarheid van gegevens: persoonsgegevens”. Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vergeet niet om in uw e-mail de respectieve bestanden en type van verzoek te preciseren (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienstverlener). Daarnaast kunt u dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: August Heylenstraat 4, 2222 Heist-op-den-Berg. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat 2EMPOWER een te groot aantal verzoeken zou ontvangen;

U moet echter weten dat 2EMPOWER het recht heeft om uw verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens te weigeren. Dit recht is namelijk uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die verzameld werden op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Verder mag dit recht evenmin afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden, van wie de gegevens deel zouden uitmaken van de gegevens die overgedragen zouden worden naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be., indien u van mening bent dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

 1. Wijzigingen

Dit privacy beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens kan op elk moment gewijzigd worden, met name om in orde te zijn met eventuele wetgevende of reglementaire wijzigingen en met de evolutie van onze diensten.

De belangrijke wijzigingen die aangebracht zouden worden, zullen via onze website of per e-mail gemeld worden en dat in de mate van het mogelijke minstens dertig (30) dagen voor hun inwerkingtreding.

Wanneer we wijzigingen van dit privacy beleid zullen publiceren, zullen we de datum van de “laatste wijziging” bovenaan het privacy beleid aanpassen.

We raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen om te weten hoe 2EMPOWER uw persoonsgegevens beschermt